OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkipiplugin_picasawebexport.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 347 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2012 04:13
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt kipiplugin_picasawebexport.dll:


Sao chép tập tin kipiplugin_picasawebexport.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kipiplugin_picasawebexport.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kipiplugin_picasawebexport.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kipiplugin_picasawebexport.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kipiplugin_picasawebexport.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


kipiplugin:
kipiplugin_acquireimages.dll
90kb.
10.10.2012
kipiplugin_advancedslideshow.dll
433kb.
10.10.2012
kipiplugin_batchprocessimages.dll
517kb.
10.10.2012
kipiplugin_debianscreenshots.dll
186kb.
10.10.2012
kipiplugin_dngconverter.dll
1248kb.
10.10.2012
kipiplugin_expoblending.dll
318kb.
10.10.2012
kipiplugin_facebook.dll
307kb.
10.10.2012
kipiplugin_flashexport.dll
279kb.
10.10.2012
kipiplugin_flickrexport.dll
348kb.
10.10.2012
kipiplugin_galleryexport.dll
231kb.
10.10.2012
kipiplugin_gpssync.dll
801kb.
10.10.2012
kipiplugin_htmlexport.dll
330kb.
10.10.2012
kipiplugin_imageshackexport.dll
187kb.
10.10.2012
kipiplugin_imageviewer.dll
101kb.
10.10.2012
kipiplugin_imgurexport.dll
157kb.
10.10.2012
kipiplugin_jpeglossless.dll
146kb.
10.10.2012
kipiplugin_kioexportimport.dll
126kb.
10.10.2012
kipiplugin_kmlexport.dll
209kb.
10.10.2012
kipiplugin_kopete.dll
81kb.
10.10.2012
kipiplugin_metadataedit.dll
631kb.
10.10.2012
Send message