OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkmpwiz_english_external.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 7.21 Kb
Ngày tập tin: 25.06.2012 11:08
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt kmpwiz_english_external.ini:


Sao chép tập tin kmpwiz_english_external.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kmpwiz_english_external.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kmpwiz_english_external.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kmpwiz_english_external.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kmpwiz_english_external.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
kmpwiz_english_external.ini
7kb.
17.10.2008

kmpwiz:
kmpwiz_albanian.ini
7kb.
25.06.2012
kmpwiz_bosanski.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_brazilian_portuguese.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_bulgarian.ini
8kb.
06.07.2012
kmpwiz_catal.ini
7kb.
27.06.2012
kmpwiz_chinese_simple.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_chinese_traditional.ini
6kb.
08.07.2012
kmpwiz_estonian.ini
7kb.
25.06.2012
kmpwiz_farsi.ini
13kb.
25.06.2012
kmpwiz_finnish.ini
7kb.
25.06.2012
kmpwiz_french.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_german.ini
8kb.
02.07.2012
kmpwiz_greek.ini
16kb.
25.06.2012
kmpwiz_hungarian(magyar)_external.ini
6kb.
25.06.2012
kmpwiz_hungarian(magyar).ini
5kb.
25.06.2012
kmpwiz_italian.ini
8kb.
25.06.2012
kmpwiz_japanese.ini
6kb.
09.07.2012
kmpwiz_polish.ini
8kb.
29.06.2012
kmpwiz_romanian(cu_diacritice).ini
6kb.
25.06.2012
Send message