OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkrunner.exe

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 313.5 Kb
Ngày tập tin: 08.10.2012 19:59
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt krunner.exe:


Sao chép tập tin krunner.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu krunner.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép krunner.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép krunner.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 krunner.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
krunner_activities.dll
59kb.
08.10.2012
krunner_bookmarksrunner.dll
116kb.
08.10.2012
krunner_calculatorrunner.dll
61kb.
08.10.2012
krunner_locations.dll
58kb.
08.10.2012
krunner_nepomuksearchrunner.dll
105kb.
08.10.2012
krunner_placesrunner.dll
62kb.
08.10.2012
krunner_plasma-desktop.dll
53kb.
08.10.2012
krunner_recentdocuments.dll
57kb.
08.10.2012
krunner_services.dll
73kb.
08.10.2012
krunner_shell.dll
78kb.
08.10.2012
krunner_solid.dll
98kb.
08.10.2012
krunner_webshortcuts.dll
59kb.
08.10.2012
krunner_windowedwidgets.dll
62kb.
08.10.2012

krunner:
diagtrackrunner.exe 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700)
77kb.
Microsoft Windows Diagnostics Tracking Runner12.09.2020
microsoft.visualstudio.taskrunnerexplorer.14.0.d 14.1.11106.0
18kb.
Microsoft.VisualStudio.TaskRunnerExplorer.14.001.06.2022
Send message