OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



l2 (2).ini

Thể loại: Lineage II
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 3.3 Kb
Ngày tập tin: 18.06.2010 01:29
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt l2 (2).ini:


Sao chép tập tin l2 (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu l2 (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép l2 (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép l2 (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 l2 (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
l2 (2).exe
606kb.
23.08.2010
l2 (3).exe
418kb.
16.06.2010
l2.exe
1842kb.
06.12.2012
l2gpstore (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
70kb.
Policy Storage dll14.07.2009
l2gpstore (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
56kb.
Policy Storage dll14.07.2009
l2gpstore.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
37kb.
Policy Storage dll14.04.2008
l2gpstore.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
69kb.
Policy Storage dll12.04.2018
l2nacp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
61kb.
Windows Onex Credential Provider14.07.2009
l2nacp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
53kb.
Windows Onex Credential Provider14.07.2009
l2nacp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
60kb.
Windows Onex Credential Provider12.04.2018
l2protect.dll
59kb.
24.06.2010
l2sechc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
187kb.
Layer 2 Security Diagnostics Helper Classes14.07.2009
l2sechc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
176kb.
Layer 2 Security Diagnostics Helper Classes14.07.2009
l2sechc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
191kb.
Layer 2 Security Diagnostics Helper Classes12.04.2018




Send message