OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênl2 file editor en.exe

Thể loại: l2
Mô tả: L2 File Editor [C3 to God] (dat,ini,int)
Kích thước tập tin: 1.66 Mb
Ngày tập tin: 22.04.2017 06:08
Tập tin phiên bản: X
Nội bộ tên: L2 File Editor [C3 to God]
Tên file gốc: L2 File Editor [C3 to God] .exe
Tên sản phẩm: L2 File Editor [C3 to God]
Sản phẩm phiên bản: 3.0.0.0
Tên công ty: Miko077FљNN‹s§^0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt l2 file editor en.exe:


Sao chép tập tin l2 file editor en.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu l2 file editor en.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép l2 file editor en.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép l2 file editor en.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 l2 file editor en.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
l2 file editor en.ini
2kb.
22.04.2017

file:
filemgmt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
330kb.
Services and Shared Folders14.04.2008
sfcfiles.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
1577kb.
Windows 2000 System File Checker14.04.2008
filemgmt.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
610kb.
Services and Shared Folders24.03.2005
jsprofilercore.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
126kb.
IE Dev Toolbar JScript Profiler08.03.2009
jsprofilerui.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
278kb.
Script Profiler08.03.2009
sfcfiles.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
2270kb.
Windows System File Checker18.06.2012
wfilemgmt.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
336kb.
Services and Shared Folders24.03.2005
wjsprofilercore.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
116kb.
IE Dev Toolbar JScript Profiler08.03.2009
wjsprofilerui.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
229kb.
Script Profiler08.03.2009
wsfcfiles.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
2319kb.
Windows System File Checker17.02.2007
fileexplorer.dll 1.0.0.0
32kb.
FileExplorer
FileExplorer Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
adobexmpfiles.dll 5.0-f132, 64.140949, 2010/12/07-10:57:01
461kb.
Adobe XMP Files, 5.0-f13228.03.2011
fileinfo.dll 5.0-i033, 64.140949, 2010/12/07-10:57:01
565kb.
Adobe XMP FileInfo, 5.0-i03328.03.2011
ingestionfileinfo.dll 6.0.0.131330
63kb.
Adobe Photo Downloader 6.0 component02.03.2011
filemgmt.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
599kb.
Services and Shared Folders27.07.2012
jsprofilercore.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
49kb.
F12 JScript Profiler27.07.2012
jsprofilerui (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
190kb.
Script Profiler27.07.2012
jsprofilerui.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
146kb.
Script Profiler27.07.2012
jsprofilercore.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
65kb.
F12 JScript Profiler27.07.2012
api-ms-win-core-file-l1-1-0 (2).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
5kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
Send message