OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênl2.exe

Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 248.02 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2022 00:33
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt l2.exe:


Sao chép tập tin l2.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu l2.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép l2.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép l2.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 l2.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
l2 (2).exe
606kb.
23.08.2010
l2 (2).ini
3kb.
18.06.2010
l2 (3).exe
418kb.
16.06.2010
l2 file edit.ini
1kb.
24.07.2022
l2 file editor en.exe X
1698kb.
L2 File Editor [C3 to God] (dat,ini,int)22.04.2017
l2 file editor en.ini
2kb.
22.04.2017
l2 file editor.exe X
1699kb.
L2 File Editor [C3 to God] (dat,ini,int)22.04.2017
l2 file editor.ini
2kb.
22.04.2017
l2.exe
1842kb.
06.12.2012
l2.exe
484kb.
10.01.2022
l2.exe
422kb.
29.03.2011
l2.exe
418kb.
08.03.2012
l2.exe
480kb.
03.02.2022
l2.exe
3403kb.
06.02.2022
l2.exe
417kb.
11.02.2022
l2.exe
56kb.
15.05.2022
l2.exe
484kb.
26.05.2022
l2.exe
256kb.
01.06.2022
l2.exe
424kb.
08.08.2022
Send message