OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlauncher.ini

Thể loại: Kaspersky Lab
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 15.28 Kb
Ngày tập tin: 09.12.2010 18:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt launcher.ini:


Sao chép tập tin launcher.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu launcher.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép launcher.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép launcher.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 launcher.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
launcher (2).exe 1, 0, 0, 0
66kb.
Uniblue Launcher20.07.2010
launcher (2).exe
185kb.
04.03.2008
launcher (3).exe 1, 0, 0, 0
66kb.
Uniblue Launcher25.06.2010
launcher (4).exe 1, 0, 0, 0
310kb.
Uniblue Launcher17.05.2010
launcher (eses) (1).exe 1.0.0.3
823kb.
TulaLauncher
Launcher de TulaWoW
13.01.2022
launcher backup.exe 1, 0, 0, 1
14096kb.
Launcher
Game Launcer
12.11.2007
launcher eldorado installer.exe 1.4.5-beta.6
842kb.
Launcher Eldorado29.08.2022
launcher-118.dll
276kb.
23.08.2022
launcher-setup (1).exe
3787kb.
Microsys Launcher Setup
This installation was built with Inno Setup.
27.02.2022
launcher-setup.exe
3791kb.
Microsys Launcher Setup
This installation was built with Inno Setup.
30.08.2022
launcher.cfg
0kb.
16.08.1998
launcher.db
0kb.
13.07.2018
launcher.dll
56kb.
16.11.2004
launcher.dll
165kb.
12.06.2008
launcher.dll
169kb.
03.06.2009
launcher.dll
176kb.
01.06.2006
launcher.dll
160kb.
10.10.2007
launcher.dll
180kb.
01.02.2022
launcher.dll
186kb.
14.12.2012
launcher.dll
177kb.
05.12.2009

launcher:
adobe_oobe_launcher.dll 2.0.0.36
230kb.
Adobe OOBE launcher Utility28.03.2011
mediacenterweblauncherres (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Media Center Protocol Handler Resources14.07.2009
adobe_oobe_launcher.dll 2.0.0.36
277kb.
Adobe OOBE launcher Utility28.03.2011
wotlauncher.cfg
1kb.
14.09.2012
wotlauncher.exe 0.7.4.98
6852kb.
World of Tanks Launcher
Built: 20120607 133428, Revision: #exist (stable)
14.09.2012
world of warcraft launcher.exe 1, 0, 0, 1113
1674kb.
World of Warcraft Setup14.09.2012
launcher.exe 2.0.0.0
382kb.
20.09.2012
installlauncher.exe 1, 1, 0, 11
65kb.
Install Launcher21.09.2012
gomtvstreamer_grlauncher.ini
0kb.
11.10.2010
grlauncher.exe
124kb.
22.03.2007
grlauncher.ini
0kb.
03.11.2008
jp2launcher.exe 10.5.1.255
34kb.
Java(TM) Platform SE binary24.09.2012
jp2launcher.exe 6.0.200.2
23kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
launcher.exe
207kb.
29.11.2010
corellauncher.exe 1.5.0.045
613kb.
03.11.2011
plasma_applet_launcher.dll
324kb.
08.10.2012
Send message