OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibadm_ad_opencore_amrnb.dll

Thể loại: avidemux2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 16 Kb
Ngày tập tin: 12.05.2011 19:36
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libadm_ad_opencore_amrnb.dll:


Sao chép tập tin libadm_ad_opencore_amrnb.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libadm_ad_opencore_amrnb.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libadm_ad_opencore_amrnb.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libadm_ad_opencore_amrnb.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libadm_ad_opencore_amrnb.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


libadm:
libadm_ad_a52.dll
83kb.
12.05.2011
libadm_ad_faad.dll
17kb.
12.05.2011
libadm_ad_mad.dll
102kb.
12.05.2011
libadm_ad_opencore_amrwb.dll
17kb.
12.05.2011
libadm_ad_vorbis.dll
17kb.
12.05.2011
libadm_ae_aften.dll
18kb.
12.05.2011
libadm_ae_faac.dll
19kb.
12.05.2011
libadm_ae_lame.dll
20kb.
12.05.2011
libadm_ae_lav_ac3.dll
18kb.
12.05.2011
libadm_ae_lav_mp2.dll
18kb.
12.05.2011
libadm_ae_pcm.dll
15kb.
12.05.2011
libadm_ae_twolame.dll
137kb.
12.05.2011
libadm_ae_vorbis.dll
20kb.
12.05.2011
libadm_av_win32.dll
18kb.
12.05.2011
libadm_coreaudio.dll
1466kb.
12.05.2011
libadm_core.dll
46kb.
12.05.2011
libadm_coreimage.dll
74kb.
12.05.2011
libadm_coreui.dll
73kb.
12.05.2011
libadm_render_qt4.dll
31kb.
12.05.2011
Send message