OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibatk-1.0-0.dll

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 110 Kb
Ngày tập tin: 23.04.2009 14:57
Tập tin phiên bản: 1.12.3.0
Nội bộ tên: libatk-1.0-0
Tên file gốc: libatk-1.0-0.dll
Tên sản phẩm: atk
Sản phẩm phiên bản: 1.12.3
Tên công ty: Sun Microsystems Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libatk-1.0-0.dll:


Sao chép tập tin libatk-1.0-0.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libatk-1.0-0.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libatk-1.0-0.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libatk-1.0-0.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libatk-1.0-0.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libatk-1.0-0.dll 1.6.0.0
165kb.
05.08.2012
libatk-1.0-0.dll 2.26.1.0
132kb.
04.04.2020
libatk-1.0-0.dll 2.32.0.0
136kb.
10.04.2019
libatk-1.0-0.dll 2.36.0.0
137kb.
08.02.2022
libatk-1.0-0.dll 1.32.0.0
160kb.
14.02.2022
libatk-1.0-0.dll 1.32.0.0
160kb.
03.03.2022

libatk:
libatkmm-1.6-1.dll
245kb.
04.04.2020
libatkmm-1.6-1.dll
229kb.
14.02.2022
Send message