OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibcairo-2.dll

Thể loại: Inkscape
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.97 Mb
Ngày tập tin: 04.04.2020 09:10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libcairo-2.dll:


Sao chép tập tin libcairo-2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libcairo-2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libcairo-2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libcairo-2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libcairo-2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libcairo-2.dll
2462kb.
23.04.2009
libcairo-2.dll
1155kb.
22.07.2011
libcairo-2.dll
991kb.
20.10.2018
libcairo-2.dll
904kb.
14.02.2022
libcairo-2.dll
365kb.
03.01.2011
libcairo-2.dll
328kb.
13.07.2022

libcairo:
libcairomm-1.0-1.dll
141kb.
04.04.2020
libcairo-gobject-2.dll
37kb.
20.10.2018
libcairomm-1.0-1.dll
1286kb.
14.02.2022
libcairo-gobject-2.dll
43kb.
20.07.2013
libcairo-script-interpreter-2.dll
178kb.
20.07.2013
Send message