OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibeay32.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: OpenSSL Shared Library
Kích thước tập tin: 0.98 Mb
Ngày tập tin: 26.06.2011 23:22
Tập tin phiên bản: 0.9.8l
Nội bộ tên: libeay32
Tên file gốc: libeay32.dll
Tên sản phẩm: The OpenSSL Toolkit
Sản phẩm phiên bản: 0.9.8l
Tên công ty: The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libeay32.dll:


Sao chép tập tin libeay32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libeay32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libeay32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libeay32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libeay32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libeay32 (2).dll 1.0.0d
1587kb.
OpenSSL Shared Library02.04.2012
libeay32 (2).dll
1491kb.
10.09.2012
libeay32 (2).dll 0.9.8x
1044kb.
OpenSSL Shared Library13.05.2012
libeay32 (2).dll 1.0.1c
1154kb.
OpenSSL Shared Library13.05.2012
libeay32 (2).dll 0.9.8u
1043kb.
OpenSSL Shared Library19.03.2012
libeay32 (2).dll 0.9.8o
1086kb.
OpenSSL Shared Library
Compiled by Arvid Winkelsdorf, digivendo GmbH (www.digivendo.com) for the Indy Project (www.indyproject.org)
14.01.2011
libeay32 (3).dll 0.9.8e
1072kb.
OpenSSL Shared Library07.08.2008
libeay32-0.9.8q.dll 0.9.8q
1068kb.
OpenSSL Shared Library09.04.2012
libeay32.dll 0.9.8g
1009kb.
OpenSSL Shared Library28.03.2011
libeay32.dll 1.0.1b
1607kb.
OpenSSL Shared Library26.04.2012
libeay32.dll 1.0.1b
1151kb.
OpenSSL Shared Library26.04.2012
libeay32.dll 0.9.8l
994kb.
OpenSSL Shared Library23.07.2012
libeay32.dll 0.9.8r
1084kb.
OpenSSL Shared Library02.05.2011
libeay32.dll
672kb.
24.09.2012
libeay32.dll 0.9.8b
1002kb.
OpenSSL Shared Library09.02.2011
libeay32.dll 0.9.8b
996kb.
OpenSSL Shared Library02.03.2011
libeay32.dll 0.9.8r
996kb.
OpenSSL Shared Library04.07.2012
libeay32.dll 1.0.0d
1177kb.
OpenSSL Shared Library02.04.2012
libeay32.dll 1.0.0
517kb.
OpenSSL Shared Library04.05.2010
libeay32.dll 1.0.1b
1218kb.
OpenSSL Shared Library04.10.2012

libeay:
sliksvn-libeay32.dll 1.0.0e
1110kb.
OpenSSL Shared Library09.12.2011
libeay32.dll 0.9.8h
1150kb.
Libeay32: open Secure Socket Layer protocol07.10.2012
libeay32.dll 1.0.0a
1119kb.
OpenSSL Shared Library01.11.2011
libeay32.dll 0.9.8
1000kb.
OpenSSL Shared Library02.10.2012
libeay32.dll 1.0.0d
1077kb.
OpenSSL Shared Library08.10.2012
libeay32.dll 1.0.0e
1075kb.
OpenSSL Shared Library24.03.2012
Send message