OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibenchant.dll

Thể loại: Inkscape
Mô tả: libenchant
Kích thước tập tin: 52.16 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2020 09:10
Tập tin phiên bản: 1.6.1.0
Nội bộ tên: libenchant-1.6
Tên file gốc: libenchant-1.6.dll
Tên sản phẩm: libenchant
Sản phẩm phiên bản: 1.6.1
Tên công ty: none
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libenchant.dll:


Sao chép tập tin libenchant.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libenchant.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libenchant.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libenchant.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libenchant.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libenchant.dll
42kb.
17.10.2012
libenchant.dll 1.6.0.0
42kb.
libenchant05.06.2013
libenchant.dll 1.6.1.0
47kb.
libenchant09.05.2022
libenchant2_hunspell.dll
465kb.
05.08.2022
libenchant_aspell.dll
23kb.
02.01.2022
libenchant_ispell.dll
44kb.
17.10.2012
libenchant_ispell.dll
47kb.
28.01.2022
libenchant_ispell.dll
40kb.
10.01.2023
libenchant_myspell.dll
287kb.
17.10.2012
Send message