OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



libfaad2.dll

Thể loại: avidemux2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 311 Kb
Ngày tập tin: 27.11.2010 15:21
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt libfaad2.dll:


Sao chép tập tin libfaad2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libfaad2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libfaad2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libfaad2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libfaad2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libfaad2.dll
140kb.
17.10.2012
libfaad2.dll
327kb.
05.12.2008

libfaad:
ff_libfaad2.dll 2.7
351kb.
FAAD2 DLL built for ffdshow20.07.2012
libfaad_plugin.dll
364kb.
08.10.2012
ff_libfaad2.dll 2.7
323kb.
FAAD2 DLL built for ffdshow05.04.2020




Send message