OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibfontconfig-1.dll

Thể loại: Navicat Premium
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 272.52 Kb
Ngày tập tin: 22.07.2011 16:15
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libfontconfig-1.dll:


Sao chép tập tin libfontconfig-1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libfontconfig-1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libfontconfig-1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libfontconfig-1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libfontconfig-1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libfontconfig-1.dll
213kb.
23.04.2009
libfontconfig-1.dll
383kb.
28.11.2010
libfontconfig-1.dll
283kb.
04.04.2020
libfontconfig-1.dll
288kb.
03.09.2018
libfontconfig-1.dll
151kb.
03.01.2011
Send message