OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibgtk-3-0.dll

Mô tả: GIMP Toolkit
Kích thước tập tin: 6.31 Mb
Ngày tập tin: 19.04.2019 07:34
Tập tin phiên bản: 3.24.8.0
Nội bộ tên: libgtk-win32-3.0-0
Tên file gốc: libgtk-win32-3.0-0.dll
Tên sản phẩm: GTK+
Sản phẩm phiên bản: 3.24.8
Tên công ty: The GTK developer community
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libgtk-3-0.dll:


Sao chép tập tin libgtk-3-0.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libgtk-3-0.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libgtk-3-0.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libgtk-3-0.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libgtk-3-0.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


libgtk:
libgtk-win32-2.0-0.dll 2.4.3.0
3887kb.
GIMP Toolkit05.08.2012
libgtk-win32-2.0-0.dll 2.12.10.0
3749kb.
GIMP Toolkit23.04.2009
libgtk-win32-2.0-0.dll 2.24.32.0
3854kb.
GIMP Toolkit04.04.2020
libgtkmm-2.4-1.dll
2690kb.
04.04.2020
libgtkspell-0.dll
38kb.
04.04.2020
libgtk-win32-2.0-0.dll 2.22.1.0
4820kb.
GIMP Toolkit20.07.2013
Send message