OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibmysql.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 2.17 Mb
Ngày tập tin: 06.12.2011 11:17
Tập tin phiên bản: 5.2.10.0
Sản phẩm phiên bản: 5.2.10.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libmysql.dll:


Sao chép tập tin libmysql.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libmysql.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libmysql.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libmysql.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libmysql.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libmysql (2).dll
212kb.
12.10.2006
libmysql (4).dll
1044kb.
07.08.2008
libmysql - копия.dll
2304kb.
25.12.2022
libmysql-6.1.dll 6.1.11.0
4765kb.
23.07.2019
libmysql.dll
244kb.
07.05.2006
libmysql.dll 5.5.25a.0
3908kb.
08.10.2012
libmysql.dll 5.5.27.3527
3047kb.
07.09.2012
libmysql.dll
2280kb.
12.07.2012
libmysql.dll
2028kb.
06.01.2011
libmysql.dll
1272kb.
07.05.2012
libmysql.dll
228kb.
09.04.2012
libmysql.dll
1048kb.
09.12.2012
libmysql.dll 5.7.17.0
5173kb.
08.03.2017
libmysql.dll
2434kb.
07.08.2009
libmysql.dll
1132kb.
04.02.2022
libmysql.dll
1484kb.
11.04.2022
libmysql.dll 5.7.12.0
4911kb.
28.03.2016
libmysql.dll 5.6.6.0
4637kb.
09.01.2018
libmysql.dll 6.1.10.0
4765kb.
31.08.2022

libmysql:
libmysqld.dll
2684kb.
02.03.2011
libmysqld.dll 5.5.25a.0
8579kb.
08.10.2012
libmysqld.dll 5.5.27.3527
7510kb.
07.09.2012
libmysql55.dll 5.5.8.0
3895kb.
20.04.2022
Send message