OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibpq.dll

Mô tả: PostgreSQL Access Library
Kích thước tập tin: 296.5 Kb
Ngày tập tin: 08.02.2022 07:59
Tập tin phiên bản: 14.2
Nội bộ tên: libpq
Tên sản phẩm: PostgreSQL
Sản phẩm phiên bản: 14.2
Tên công ty: PostgreSQL Global Development Group
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libpq.dll:


Sao chép tập tin libpq.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libpq.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libpq.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libpq.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libpq.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libpq (2).dll 9.2.1
134kb.
PostgreSQL Access Library20.09.2012
libpq (2).dll 9.1.2
164kb.
PostgreSQL Access Library01.12.2011
libpq-10.dll 10.11
278kb.
PostgreSQL Access Library03.02.2020
libpq-12.dll 12.1
287kb.
PostgreSQL Access Library03.02.2020
libpq.dll 8.3.6
96kb.
PostgreSQL Access Library17.10.2012
libpq.dll 8.3.3
453kb.
PostgreSQL Access Library06.01.2011
libpq.dll 8.2.14
93kb.
PostgreSQL Access Library07.05.2012
libpq.dll 8.3.1
164kb.
PostgreSQL Access Library05.09.2012
libpq.dll 8.4.0
193kb.
PostgreSQL Access Library09.06.2009
libpq.dll 2, 0, 0, 2015
92kb.
UltraSQL Access Library09.04.2012
libpq.dll 12.2
290kb.
PostgreSQL Access Library13.01.2021
libpq.dll 7, 0, 2, 0
40kb.
PostgreSQL Access Library07.01.2022
libpq.dll 9.3.2
1362kb.
PostgreSQL Access Library26.01.2022
libpq.dll 13.5
310kb.
PostgreSQL Access Library03.12.2021
libpq.dll 9.6.12
186kb.
PostgreSQL Access Library15.02.2022
libpq.dll 11.4
276kb.
PostgreSQL Access Library18.04.2022
libpq.dll 9.6.5
151kb.
PostgreSQL Access Library18.04.2022
libpq.dll 9.6.9
186kb.
PostgreSQL Access Library03.07.2022
libpq.dll 9.6.2
181kb.
PostgreSQL Access Library06.07.2022

libpq:
libpqwalreceiver.dll
12kb.
20.09.2012
libpqwalreceiver.dll
22kb.
01.12.2011
libpq_pipeline.exe 14.2
79kb.
libpq_pipeline - test program for pipeline execution08.02.2022
Send message