OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlost alpha configurator.exe

Mô tả: Lost Alpha Configurator
Kích thước tập tin: 1.13 Mb
Ngày tập tin: 07.04.2022 19:36
Tập tin phiên bản: 1.1.132.19076
Nội bộ tên: Lost Alpha Configurator.exe
Tên file gốc: Lost Alpha Configurator.exe
Tên sản phẩm: Lost Alpha Configurator
Sản phẩm phiên bản: 1.1.19-preview
Tên công ty: Lost Alpha
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt lost alpha configurator.exe:


Sao chép tập tin lost alpha configurator.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lost alpha configurator.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lost alpha configurator.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lost alpha configurator.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lost alpha configurator.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
lost alpha configurator.exe 1.1.131.19072
1162kb.
Lost Alpha Configurator27.05.2022

lost:
thelostcrown (2).exe 1.8.3
1605kb.
Wintermute Engine Runtime
http://www.wintermute-engine.org
22.07.2008
._lost.persona.ini
0kb.
30.03.2022
lost.persona.ini
0kb.
30.03.2022
lostarkloader_1976334085cdfb4274a7dfa619e51453.e 4.0.1658.59610
8493kb.
GameCenter16.04.2022
Send message