OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlvwiaext (2).dll

Thể loại: QC 10 40R
Mô tả: Logitech WIA extension
Kích thước tập tin: 162.78 Kb
Ngày tập tin: 11.11.2006 04:48
Tập tin phiên bản: 10.4.0.1235
Nội bộ tên: lvWIAext.dll
Tên file gốc: lvWIAext.dll
Tên sản phẩm: Logitech QuickCam
Sản phẩm phiên bản: 10.4.0.1235
Tên công ty: Logitech Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt lvwiaext (2).dll:


Sao chép tập tin lvwiaext (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lvwiaext (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lvwiaext (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lvwiaext (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lvwiaext (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
lvwiaext.dll 13.00.1783.0
143kb.
Logicool WIA extension15.05.2010
lvwiaext.dll 10.5.1.2023
163kb.
Logicool WIA extension02.02.2007

lvwiaext:
._lvwiaext.dll
0kb.
02.02.2007
Send message