OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênm4.exe

Mô tả: M4: macro processor
Kích thước tập tin: 175 Kb
Ngày tập tin: 03.04.2009 02:15
Tập tin phiên bản: 1.4.12.3207
Nội bộ tên: m4
Tên file gốc: m4.exe
Tên sản phẩm: M4
Sản phẩm phiên bản: 1.4.12.3207
Tên công ty: GnuWin32
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt m4.exe:


Sao chép tập tin m4.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu m4.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép m4.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép m4.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 m4.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
m4.exe
80kb.
11.04.2022
m4d (2).dll
268kb.
25.05.2005
Send message