OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmenu (3).ini

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 2.3 Kb
Ngày tập tin: 25.10.2010 13:05
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt menu (3).ini:


Sao chép tập tin menu (3).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu menu (3).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép menu (3).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép menu (3).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 menu (3).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
menu (2).ini
2kb.
29.10.2010
menu (4).ini
2kb.
25.10.2010
menu (5).ini
1kb.
05.05.2009
menu designer_[unknowncheats.me]_.exe
531kb.
11.01.2023
menu game.exe 10.4.1.1
1363kb.
Menu Game
Code And Develop By Tran Quoc Toan
01.07.2022
menu.dll
128kb.
26.11.2018
menu.dll
837kb.
03.12.2019
menu.exe
330kb.
12.03.1999
menu.exe 1.9.10.05
30007kb.
Menu16.06.2022
menu.exe 3.6
18911kb.
Menu
This installation was built with Inno Setup.
09.11.2022
menu.ini
1kb.
30.10.2010
menu.ini
11kb.
09.08.2005
menu.messages.resources.dll 0.0.0.0
48kb.
20.03.2022
menubutton.dll
24kb.
19.06.2022
menuex.dll 1.9
237kb.
30.01.2022
menuman.dll 14.0.0.121
118kb.
Manu manager system (MenuMan dll)23.02.2011
menumgrplugin.dll
291kb.
29.11.2012
menus.dll 14.0.0.121
109kb.
custom menu system (core dll)23.02.2011

menu:
avmenum.dll 1, 0, 0, 3
141kb.
avmenum3217.08.2001
avmenum.dll 1, 42, 0, 0
165kb.
avmenum3224.03.2005
swmenu.dll 11.6.5r635
84kb.
Shockwave Context Menu Support26.04.2012
avmenum (2).dll 1, 44, 0, 0
217kb.
avmenum14.07.2009
hamstercontextmenu64.dll 1.0.0.4
244kb.
HamsterSoft Free ZIP Archiver Context Menu01.03.2012
contextmenu.dll 0, 0, 0, 0
162kb.
AkelPad (x64) text editor plugin22.07.2012
ac_menu.ini
394kb.
03.10.2012
embedded_menu.ini
13kb.
03.10.2012
standard_menu.ini
100kb.
03.10.2012
plasma_containmentactions_contextmenu.dll
105kb.
08.10.2012
plasma_containmentactions_minimalcontextmenu.dll
45kb.
08.10.2012
kded_winstartmenu.dll
119kb.
08.10.2012
libosdmenu_plugin.dll
42kb.
08.10.2012
dbusmenu-qt.dll
249kb.
08.10.2012
kde4-menu.exe
43kb.
08.10.2012
kmenuedit.exe
251kb.
08.10.2012
kwinstartmenu.exe
126kb.
08.10.2012
plasma-add-shortcut-to-menu.exe
17kb.
08.10.2012
Send message