OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmfl_rel_u_vc12.dll

Mô tả: MFL DLL
Kích thước tập tin: 2.13 Mb
Ngày tập tin: 16.04.2018 11:52
Tập tin phiên bản: 1, 2, 0, 10
Nội bộ tên: MFL
Tên file gốc: MFL.DLL
Tên sản phẩm: MFL Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 1, 2, 0, 10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt mfl_rel_u_vc12.dll:


Sao chép tập tin mfl_rel_u_vc12.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu mfl_rel_u_vc12.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép mfl_rel_u_vc12.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép mfl_rel_u_vc12.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 mfl_rel_u_vc12.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


mfl:
brmflpt.dll 1.45.15.346
29kb.
Parallel port interface DLL for Resource Manager17.08.2001
brmflpt.dll 1.45.15.644
81kb.
Parallel port interface DLL for Resource Manager24.03.2005
brmflpt (2).dll 1.45.15.644
56kb.
Parallel port interface DLL for Resource Manager14.07.2009
mfl_u_vc9 (2).dll 1, 1, 0, 8
621kb.
MFL DLL09.12.2010
pcmflash.dll 7, 0, 27, 0
7327kb.
Guardant secure storage library
2680564e0b51e940294d43128ef45bd38fdfeac7
16.05.2022
farcry2mflauncher.exe 1.9.0.50
577kb.
06.06.2022
imflithdtx.dll
36kb.
13.10.2003
Send message