OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmicrosoft.build.engine.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
Kích thước tập tin: 0.68 Mb
Ngày tập tin: 11.08.2012 03:06
Tập tin phiên bản: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
Nội bộ tên: Microsoft.Build.Engine.dll
Tên file gốc: Microsoft.Build.Engine.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 4.0.30319.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt microsoft.build.engine.dll:


Sao chép tập tin microsoft.build.engine.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu microsoft.build.engine.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép microsoft.build.engine.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép microsoft.build.engine.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 microsoft.build.engine.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
microsoft.build.engine (2).dll 2.0.50727.5420 built by: Win7SP1
340kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD143
21.11.2010
microsoft.build.engine (2).dll 3.5.0.0
208kb.
05.09.2012
microsoft.build.engine (3).dll 4.0.0.0
216kb.
05.09.2012
microsoft.build.engine (5).dll 2.0.0.0
208kb.
05.09.2012
microsoft.build.engine.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
716kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
microsoft.build.engine.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
624kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
microsoft.build.engine.dll 2.0.50727.5420 built by: Win7SP1
340kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD143
21.11.2010
microsoft.build.engine.dll 2.0.50727.1433
177kb.
Microsoft.Build.Engine.dll05.09.2012
microsoft.build.engine.resources (2).dll 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources (2).dll 2.0.50727.5420 built by: Win7SP1
64kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD212
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources (3).dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources.dll 2.0.50727.5420 built by: Win7SP1
64kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD212
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources.dll 2.0.50727.4927 built by: NetFXspW7
64kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD667
12.04.2011

microsoft:
microsoft.managementconsole.dll 5.2.3790.4136
180kb.
MMCFx
MMC Managed SnapIn Framework Assembly
14.04.2008
microsoft.managementconsole.resources.dll 5.2.3790.2560
28kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
14.04.2008
microsoft.jscript.resources.chs.dll 7.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.resources.cht.dll 7.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.resources.es.dll 7.0.3300.0
44kb.
14.02.2002
microsoft.jscript.resources.fr.dll 7.0.3300.0
44kb.
18.02.2002
microsoft.jscript.resources.ger.dll 7.0.3300.0
44kb.
22.02.2002
microsoft.jscript.resources.it.dll 7.0.3300.0
44kb.
18.02.2002
microsoft.jscript.resources.ja.dll 7.0.3300.0
48kb.
25.01.2002
microsoft.jscript.resources.kor.dll 7.0.3300.0
44kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.dll 7.0.9951.0
696kb.
Microsoft® JScript Engine27.06.2007
microsoft.visualbasic.vsa.dll 7.00.9466
28kb.
Microsoft (r) VSA VB Security Trusted Engine05.01.2002
microsoft.visualbasic.dll 7.00.9951
280kb.
Visual Basic Runtime Library27.06.2007
microsoft.visualbasic.resources.chs.dll 7.0.3300.0
32kb.
29.01.2002
microsoft.visualbasic.resources.cht.dll 7.0.3300.0
32kb.
29.01.2002
microsoft.visualbasic.resources.es.dll 7.0.3300.0
36kb.
14.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.fr.dll 7.0.3300.0
36kb.
18.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.ger.dll 7.0.3300.0
36kb.
22.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.it.dll 7.0.3300.0
36kb.
18.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.ja.dll 7.0.3300.0
40kb.
25.01.2002
Send message