OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmicrosoft.security.applicationid.policymanagemen

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Original policymanagemen file
Kích thước tập tin: 8 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:48
Tập tin phiên bản: 6.1.0.0
Nội bộ tên: Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagemen
Tên file gốc: Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagemen
Tên sản phẩm: Assembly imported from type library 'AppIdPolicy
Sản phẩm phiên bản: 6.1.0.0
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt microsoft.security.applicationid.policymanagemen:


Sao chép tập tin microsoft.security.applicationid.policymanagemen thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu microsoft.security.applicationid.policymanagemen.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép microsoft.security.applicationid.policymanagemen vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép microsoft.security.applicationid.policymanagemen để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 microsoft.security.applicationid.policymanagemen và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7601.17514
6kb.
12.04.2011
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
8kb.
12.04.2011
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7601.17514
8kb.
12.04.2011
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
312kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.Cmdlets21.11.2010
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
206kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.Cmdlets21.11.2010
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
40kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.Cmdlets14.07.2009
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
44kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.PolicyManager14.07.2009
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
60kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.PolicyModel14.07.2009
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 6.1.7600.16385
13kb.
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.XmlHelper14.07.2009
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 10.0.15063.0
6kb.
11.05.2022
microsoft.security.applicationid.policymanagemen 10.0.15063.0
7kb.
11.05.2022
microsoft.security.applicationid.wizards.automat 6.1.7600.16385
156kb.
12.04.2011
microsoft.security.applicationid.wizards.automat 6.1.7601.17514
664kb.
21.11.2010

microsoft:
microsoft.managementconsole.dll 5.2.3790.4136
180kb.
MMCFx
MMC Managed SnapIn Framework Assembly
14.04.2008
microsoft.managementconsole.resources.dll 5.2.3790.2560
28kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
14.04.2008
microsoft.jscript.resources.chs.dll 7.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.resources.cht.dll 7.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.resources.es.dll 7.0.3300.0
44kb.
14.02.2002
microsoft.jscript.resources.fr.dll 7.0.3300.0
44kb.
18.02.2002
microsoft.jscript.resources.ger.dll 7.0.3300.0
44kb.
22.02.2002
microsoft.jscript.resources.it.dll 7.0.3300.0
44kb.
18.02.2002
microsoft.jscript.resources.ja.dll 7.0.3300.0
48kb.
25.01.2002
microsoft.jscript.resources.kor.dll 7.0.3300.0
44kb.
29.01.2002
microsoft.jscript.dll 7.0.9951.0
696kb.
Microsoft® JScript Engine27.06.2007
microsoft.visualbasic.vsa.dll 7.00.9466
28kb.
Microsoft (r) VSA VB Security Trusted Engine05.01.2002
microsoft.visualbasic.dll 7.00.9951
280kb.
Visual Basic Runtime Library27.06.2007
microsoft.visualbasic.resources.chs.dll 7.0.3300.0
32kb.
29.01.2002
microsoft.visualbasic.resources.cht.dll 7.0.3300.0
32kb.
29.01.2002
microsoft.visualbasic.resources.es.dll 7.0.3300.0
36kb.
14.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.fr.dll 7.0.3300.0
36kb.
18.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.ger.dll 7.0.3300.0
36kb.
22.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.it.dll 7.0.3300.0
36kb.
18.02.2002
microsoft.visualbasic.resources.ja.dll 7.0.3300.0
40kb.
25.01.2002
Send message