OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsdia80.dll

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Microsoft® Debug Information Accessor
Kích thước tập tin: 0.86 Mb
Ngày tập tin: 01.12.2006 22:37
Tập tin phiên bản: 8.00.50727.762 (SP.050727-7600)
Nội bộ tên: MSDIA80.DLL
Tên file gốc: MSDIA80.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2005
Sản phẩm phiên bản: 8.00.50727.762
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt msdia80.dll:


Sao chép tập tin msdia80.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msdia80.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msdia80.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msdia80.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msdia80.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


msdia:
msdia20.dll 7.00.9466
484kb.
Microsoft® Debug Information Accessor24.06.2005
msdia100.dll 10.00.40219.01 built by: SP1Rel
967kb.
Microsoft® Debug Information Accessor04.04.2020
msdia90.dll 9.00.30729.6161 built by: QFE
835kb.
Microsoft® Debug Information Accessor04.04.2020
Send message