OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsvcp70.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft® C++ Runtime Library
Kích thước tập tin: 476 Kb
Ngày tập tin: 05.01.2002 04:40
Tập tin phiên bản: 7.00.9466.0
Nội bộ tên: MSVCP70.DLL
Tên file gốc: MSVCP70.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio .NET
Sản phẩm phiên bản: 7.00.9466.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt msvcp70.dll:


Sao chép tập tin msvcp70.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msvcp70.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msvcp70.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msvcp70.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msvcp70.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msvcp70.dll 7.00.9064.0
476kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library09.01.2012

msvcp:
msvcp60.dll 6.00.8972.0
392kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library07.08.2004
msvcp50.dll 5.00.7051
553kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library17.08.2001
msvcp60.dll 6.02.3104.0
404kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library14.04.2008
msvcp60.dll 7.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
920kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL24.03.2005
fxs_msvcp60.dll 6.05.2144.0
388kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library16.02.2007
wmsvcp50.dll 5.00.7051
553kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library25.03.2003
wmsvcp60.dll 7.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
395kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL24.03.2005
msvcp71.dll 7.10.3077.0
488kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp80.dll 8.00.50727.762
536kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp90.dll 9.00.30729.1
560kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp80.dll 8.00.50727.4053
1043kb.
Microsoft® C++ Runtime Library09.08.2012
msvcp90.dll 9.00.21022.8
556kb.
Microsoft® C++ Runtime Library10.08.2012
msvcp100 (2).dll 10.00.40219.325
594kb.
Microsoft® C Runtime Library11.06.2011
msvcp100.dll 10.00.40219.325
411kb.
Microsoft® C Runtime Library11.06.2011
msvcp90.dll 9.00.30729.4940
556kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp90.dll 9.00.30729.4940
833kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp80.dll 8.00.50727.4940
542kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp80.dll 8.00.50727.4940
1043kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp60 (2).dll 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
584kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL14.07.2009
Send message