OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsvcr80.dll

Thể loại: world of warcraft
Mô tả: Microsoft® C Runtime Library
Kích thước tập tin: 0.6 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 21:48
Tập tin phiên bản: 8.00.50727.4053
Nội bộ tên: MSVCR80.DLL
Tên file gốc: MSVCR80.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2005
Sản phẩm phiên bản: 8.00.50727.4053
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt msvcr80.dll:


Sao chép tập tin msvcr80.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msvcr80.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msvcr80.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msvcr80.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msvcr80.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msvcr80 (2).dll 8.00.50727.6195
618kb.
Microsoft® C Runtime Library07.09.2012
msvcr80 (2).dll 8.00.50215.44
600kb.
Microsoft® C Runtime Library08.04.2005
msvcr80.dll 8.00.50727.42
612kb.
Microsoft® C Runtime Library28.10.2006
msvcr80.dll 8.00.50727.762
612kb.
Microsoft® C Runtime Library28.03.2011
msvcr80.dll 8.00.50727.4053
784kb.
Microsoft® C Runtime Library09.08.2012
msvcr80.dll 8.00.50727.4940
618kb.
Microsoft® C Runtime Library21.11.2010
msvcr80.dll 8.00.50727.4940
784kb.
Microsoft® C Runtime Library21.11.2010
msvcr80.dll 8.00.50727.762
778kb.
Microsoft® C Runtime Library28.03.2011
msvcr80.dll 8.00.50727.6195
784kb.
Microsoft® C Runtime Library07.09.2012
msvcr80.dll 8.00.50727.42
804kb.
Microsoft® C Runtime Library23.09.2005
msvcr80.dll 8.00.50727.762
615kb.
Microsoft® C Runtime Library03.06.2008
msvcr80.dll 8.00.50727.762
617kb.
Microsoft® C Runtime Library27.10.2007
msvcr80d.dll 8.00.50727.42
1144kb.
Microsoft® C Runtime Library18.06.2012
msvcr80d.dll 8.00.50727.762
1148kb.
Microsoft® C Runtime Library23.10.2008
msvcr80d.dll 8.00.50727.762
1153kb.
Microsoft® C Runtime Library27.10.2007

msvcr:
msvcrt.dll 7.0.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
335kb.
Windows NT CRT DLL14.04.2008
msvcrt.dll 7.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
315kb.
Windows NT CRT DLL07.08.2004
msvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library17.08.2001
msvcrt40.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)14.04.2008
msvcrt.dll 4.20.6201
261kb.
Microsoft (R) C Runtime Library29.12.2006
msvcr70.dll 7.00.9466.0
336kb.
Microsoft® C Runtime Library05.01.2002
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
508kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
fxs_msvcrt.dll 6.00.8168.0
248kb.
Microsoft (R) C Runtime Library30.08.2006
wmsvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL31.10.2008
wmsvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library25.03.2003
wmsvcrt40.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)24.03.2003
msvcrt.dll 6.00.8397.0
260kb.
Microsoft (R) C Runtime Library20.10.2000
msvcr90.dll 9.00.30729.1
641kb.
Microsoft® C Runtime Library21.01.2010
msvcr71.dll 7.10.3052.4
340kb.
Microsoft® C Runtime Library28.03.2011
msvcr90.dll 9.00.21022.8
641kb.
Microsoft® C Runtime Library10.08.2012
msvcrt (2).dll 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
620kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
Send message