OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnac.dll

Thể loại: Delphi 6
Mô tả: Microsoft Internet Audio NAC DLL
Kích thước tập tin: 196.27 Kb
Ngày tập tin: 13.12.1999 00:00
Tập tin phiên bản: 4.4.3388
Nội bộ tên: nac
Tên file gốc: nac.dll
Tên sản phẩm: Windows® NetMeeting®
Sản phẩm phiên bản: 3.01
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt nac.dll:


Sao chép tập tin nac.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nac.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nac.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nac.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nac.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nac.dll 5.1.2600.5512
216kb.
Microsoft Internet Audio NAC DLL14.04.2008
nac.dll 5.2.3790.3959
216kb.
Microsoft Internet Audio NAC DLL17.02.2007

nac:
unacev2.dll 2.0.3.0
72kb.
UNACE Dynamic Link Library01.03.2001
unacev2.dll 2.1.1.0
74kb.
UNACE Dynamic Link Library06.03.2002
l2nacp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
61kb.
Windows Onex Credential Provider14.07.2009
l2nacp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
53kb.
Windows Onex Credential Provider14.07.2009
unacev2.dll 2.6.0.0
81kb.
UNACE Dynamic Link Library20.03.2007
cfeatureprotectionactivatedlg.ini
6kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionactivateviatelephonedlg.ini
6kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionactivateviatelephoneinfodlg.in
4kb.
12.06.2012
unacev2 (2).dll 2.6.0.0
76kb.
UNACE Dynamic Link Library26.08.2005
ppgooglenaclpluginchrome.dll
496kb.
07.10.2011
unaccent.dll
10kb.
20.09.2012
unaccent.dll
21kb.
01.12.2011
subinacl.exe 5.2.3790.1180
284kb.
SubInAcl29.11.2012
wannacry.exe 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3432kb.
DiskPart15.05.2017
l2nacp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
60kb.
Windows Onex Credential Provider12.04.2018
Send message