OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnacl64.exe

Mô tả: Yandex with voice assistant Alice
Kích thước tập tin: 4.1 Mb
Ngày tập tin: 06.06.2022 15:20
Tập tin phiên bản: 22.5.1.987
Nội bộ tên: nacl64_exe
Tên file gốc: nacl64.exe
Tên sản phẩm: Yandex
Sản phẩm phiên bản: 22.5.1.987
Tên công ty: YANDEX LLC
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nacl64.exe:


Sao chép tập tin nacl64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nacl64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nacl64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nacl64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nacl64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nacl64.exe 22.1.4.840
4319kb.
Yandex with voice assistant Alice17.02.2022
nacl64.exe 49.0.2623.112
2108kb.
Google Chrome12.09.2022
nacl64.exe 17.4.1.1026
6172kb.
Yandex08.10.2022
nacl64.exe 108.0.5359.125
4353kb.
Google Chrome06.01.2023

nacl:
ppgooglenaclpluginchrome.dll
496kb.
07.10.2011
subinacl.exe 5.2.3790.1180
284kb.
SubInAcl29.11.2012
garenaclient.dll 1.0.0.0
661kb.
By open|Fire20.12.2012
subinacl.exe 5.2.3790.1122
276kb.
SubInAcl10.08.2022
pinnacle-setup.exe 9.00.333
11645kb.
Setup.exe25.12.2022
Send message