OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnahimicv2apo.dll

Thể loại: PENDRIVE
Mô tả: Nahimic APO lfx dll
Kích thước tập tin: 5.65 Mb
Ngày tập tin: 11.01.2017 12:38
Tập tin phiên bản: 2.0.0.37854
Nội bộ tên: NAHIMICV2lfx
Tên file gốc: NAHIMICV2lfx.Dll
Tên sản phẩm: NAHIMICV2 7.1
Sản phẩm phiên bản: 2.0.0.37854
Tên công ty: Nahimic Inc
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nahimicv2apo.dll:


Sao chép tập tin nahimicv2apo.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nahimicv2apo.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nahimicv2apo.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nahimicv2apo.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nahimicv2apo.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nahimicv2apo.dll 2.0.0.23808
5575kb.
Nahimic APO lfx dll09.06.2015

nahimicv:
nahimicv3apo.dll 3.4.22.37699
6098kb.
Nahimic APO lfx dll11.01.2017
Send message