OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênname_enabler.dll

Thể loại: Phoenix
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 76 Kb
Ngày tập tin: 01.10.2008 14:04
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt name_enabler.dll:


Sao chép tập tin name_enabler.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu name_enabler.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép name_enabler.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép name_enabler.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 name_enabler.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


name:
getuname.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
592kb.
Unicode name Dll for UCE17.08.2001
qosname.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
8kb.
Microsoft Windows GetQosByName Service Provider17.08.2001
getuname.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
592kb.
Unicode name Dll for UCE24.03.2005
qosname.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
13kb.
Microsoft Windows GetQosByName Service Provider24.03.2005
wgetuname.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
592kb.
Unicode name Dll for UCE25.03.2003
wqosname.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
10kb.
Microsoft Windows GetQosByName Service Provider24.03.2005
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0 (2).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
getuname (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
9kb.
Unicode name Dll for UCE14.07.2009
getuname (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Unicode name Dll for UCE14.07.2009
name.dll 14.0.6009.1000
83kb.
Name ActiveX Control20.10.2010
namecontrolproxy.dll 14.0.4751.1000
16kb.
Proxy Dll for Name ActiveX Control02.03.2010
namecontrolserver.exe 14.0.4751.1000
87kb.
Microsoft Office Contact Retriever14.09.2012
getuname.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
81kb.
15.04.2008
tdefaultfontname.ini
0kb.
12.06.2012
tnameserv.exe 6.0.200.2
33kb.
Java(TM) Platform SE binary27.06.2012
appnameportable.ini
0kb.
26.09.2012
msvc_strigila_namespaceharvester.dll
60kb.
08.10.2012
kdontchangethehostname.exe
52kb.
08.10.2012
Send message