OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnosxs_mfcm90u.dll

Thể loại: Counter-Strike 1.6
Mô tả: MFC Managed Library - Retail Version
Kích thước tập tin: 58.5 Kb
Ngày tập tin: 06.11.2007 20:51
Tập tin phiên bản: 9.00.21022.08
Nội bộ tên: MFCM90U.DLL
Tên file gốc: MFCM90U.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2008
Sản phẩm phiên bản: 9.00.21022.08
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nosxs_mfcm90u.dll:


Sao chép tập tin nosxs_mfcm90u.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nosxs_mfcm90u.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nosxs_mfcm90u.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nosxs_mfcm90u.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nosxs_mfcm90u.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nosxs_mfcm90u.dll 9.00.30729.01
59kb.
MFC Managed Library - Retail Version29.07.2008
nosxs_mfcm90u.dll 9.00.30729.4148
59kb.
MFC Managed Library - Retail Version12.07.2009

nosxs:
nosxs_atl90.dll 9.00.30729.01
158kb.
ATL Module for Windows (Unicode)29.07.2008
nosxs_mfc90chs.dll 9.00.30729.01
38kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90cht.dll 9.00.30729.01
39kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90deu.dll 9.00.30729.01
65kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90.dll 9.00.30729.01
3680kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version29.07.2008
nosxs_mfc90enu.dll 9.00.30729.01
56kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90esn.dll 9.00.30729.01
64kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90esp.dll 9.00.30729.01
64kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90fra.dll 9.00.30729.01
65kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90ita.dll 9.00.30729.01
63kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90jpn.dll 9.00.30729.01
46kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90kor.dll 9.00.30729.01
45kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90rus.dll 9.00.30729.01
62kb.
MFC Language Specific Resources29.07.2008
nosxs_mfc90u.dll 9.00.30729.01
3695kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version29.07.2008
nosxs_mfcm90.dll 9.00.30729.01
59kb.
MFC Managed Library - Retail Version29.07.2008
nosxs_msvcm90.dll 9.00.30729.1
220kb.
Microsoft® C Runtime Library29.07.2008
nosxs_msvcp90.dll 9.00.30729.1
560kb.
Microsoft® C++ Runtime Library29.07.2008
nosxs_msvcr90.dll 9.00.30729.1
641kb.
Microsoft® C Runtime Library29.07.2008
nosxs_vcomp.dll 9.00.21022.008 built by: RTM
53kb.
Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime06.11.2007
Send message