OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnpdeployjava1 (2).dll

Thể loại: MindManager 10
Mô tả: NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
Kích thước tập tin: 401.73 Kb
Ngày tập tin: 27.06.2012 15:37
Tập tin phiên bản: 6.0.200.2
Nội bộ tên: Java Deployment Toolkit
Tên file gốc: npdeployJava1.dll
Tên sản phẩm: Java Deployment Toolkit 6.0.200.2
Sản phẩm phiên bản: 6.0.200.2
Tên công ty: Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt npdeployjava1 (2).dll:


Sao chép tập tin npdeployjava1 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu npdeployjava1 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép npdeployjava1 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép npdeployjava1 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 npdeployjava1 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
npdeployjava1 (2).dll 6.0.310.5
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy07.05.2012
npdeployjava1 (2).dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 10.5.0.05
933kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.07.2012
npdeployjava1.dll 10.5.1.255
754kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy05.07.2012
npdeployjava1.dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 13.0.1.0
1267kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy04.04.2020
npdeployjava1.dll 6.0.450.6
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.03.2013
Send message