OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnpdeployjava1.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
Kích thước tập tin: 0.74 Mb
Ngày tập tin: 05.07.2012 22:06
Tập tin phiên bản: 10.5.1.255
Nội bộ tên: Java Deployment Toolkit
Tên file gốc: npdeployJava1.dll
Tên sản phẩm: Java Deployment Toolkit 7.0.50.255
Sản phẩm phiên bản: 7.0.50.255
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt npdeployjava1.dll:


Sao chép tập tin npdeployjava1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu npdeployjava1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép npdeployjava1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép npdeployjava1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 npdeployjava1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
npdeployjava1 (2).dll 6.0.200.2
402kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.06.2012
npdeployjava1 (2).dll 6.0.310.5
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy07.05.2012
npdeployjava1 (2).dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 10.5.0.05
933kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.07.2012
npdeployjava1.dll 10.6.2.23
1010kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy15.11.2012
npdeployjava1.dll 13.0.1.0
1267kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy04.04.2020
npdeployjava1.dll 6.0.450.6
466kb.
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy27.03.2013
Send message