OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnpjava11.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)
Kích thước tập tin: 48.09 Kb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:14
Tập tin phiên bản: 1, 3, 1, 2
Nội bộ tên: Java Plug-in
Tên file gốc: NPJava11.dll
Tên sản phẩm: Java Plug-in
Sản phẩm phiên bản: 1, 3, 1, 2
Tên công ty: JavaSoft / Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt npjava11.dll:


Sao chép tập tin npjava11.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu npjava11.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép npjava11.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép npjava11.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 npjava11.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
npjava11.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npjava11.dll 1.5.0.0
68kb.
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)15.09.2004

npjava:
npjava131_02.dll 1, 3, 1, 2
52kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjava12.dll 1, 3, 1, 2
52kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjava32.dll 1, 3, 1, 2
48kb.
Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)30.08.2005
npjavaplugin (2).dll 534.57.2
62kb.
Apple Java Plug-In25.04.2012
npjavaplugin (3).dll 534.51.13
62kb.
Apple Java Plug-In27.09.2011
npjava12.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npjava13.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npjava14.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npjava32.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npjava12.dll 1.5.0.0
68kb.
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)15.09.2004
npjava13.dll 1.5.0.0
68kb.
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)15.09.2004
npjava14.dll 1.5.0.0
68kb.
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)15.09.2004
npjava32.dll 1.5.0.0
68kb.
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)15.09.2004
Send message