OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnsis_picasa_unicode.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 116 Kb
Ngày tập tin: 04.02.2022 17:44
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nsis_picasa_unicode.dll:


Sao chép tập tin nsis_picasa_unicode.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nsis_picasa_unicode.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nsis_picasa_unicode.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nsis_picasa_unicode.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nsis_picasa_unicode.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


nsis:
nsisvc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
25kb.
Network Store Interface RPC server14.07.2009
nsiscrypt.dll
16kb.
03.11.2011
nsisarray.dll
18kb.
15.04.2010
extensispluginframework1031.dll 3.0.12.4
739kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1031x64.dll 3.0.12.4
738kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1033.dll 3.0.12.4
735kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1033x64.dll 3.0.12.4
733kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1034.dll 3.0.12.4
738kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1034x64.dll 3.0.12.4
736kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1036.dll 3.0.12.4
738kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1036x64.dll 3.0.12.4
737kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1040.dll 3.0.12.4
736kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1040x64.dll 3.0.12.4
735kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1041.dll 3.0.12.4
729kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1041x64.dll 3.0.12.4
728kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1046.dll 3.0.12.4
737kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework1046x64.dll 3.0.12.4
735kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframework.dll 3.0.12.4
772kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensispluginframeworkx64.dll 3.0.12.4
777kb.
Extensis Dynamic Link Library
Provides shared services for Extensis font management plug-ins.
10.10.2012
extensisplugininterface.dll 15.0.4.498
5575kb.
Supports communication between ExtensisFontManagement plug-ins and FMCore.exe02.10.2012
Send message