OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnvfbcplugin.dll

Thể loại: NvFBCPlugin.dll
Mô tả: NVIDIA Frame Buffer Capture Library - Concurrency Manager Plugin, Version
Kích thước tập tin: 0.82 Mb
Ngày tập tin: 15.07.2022 06:02
Tập tin phiên bản: 6.14.13.9135
Nội bộ tên: NvFBCPlugin
Tên file gốc: NvFBCPlugin.dll
Tên sản phẩm: NVIDIA Frame Buffer Capture Library
Sản phẩm phiên bản: 6.14.13.9135
Tên công ty: NVIDIA Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nvfbcplugin.dll:


Sao chép tập tin nvfbcplugin.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nvfbcplugin.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nvfbcplugin.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nvfbcplugin.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nvfbcplugin.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nvfbcplugin.dll 6.14.13.8873
834kb.
NVIDIA Frame Buffer Capture Library - Concurrency Manager Plugin, Version03.04.2020
nvfbcplugin64.dll 6.14.13.8873
874kb.
NVIDIA Frame Buffer Capture Library - Concurrency Manager Plugin, Version03.04.2020
Send message