OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnvxdapix.dll

Thể loại: notebook win8 win7 winvista 64bi
Mô tả: NVIDIA User Experience Driver Component
Kích thước tập tin: 5.28 Mb
Ngày tập tin: 20.10.2012 03:35
Tập tin phiên bản: 8.17.13.1033
Nội bộ tên: nvxdapix.dll
Tên file gốc: nvxdapix.dll
Tên sản phẩm: NVIDIA User Experience Driver Component
Sản phẩm phiên bản: 8.17.13.1033
Tên công ty: NVIDIA Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nvxdapix.dll:


Sao chép tập tin nvxdapix.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nvxdapix.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nvxdapix.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nvxdapix.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nvxdapix.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nvxdapix.dll 8.17.13.8873
7265kb.
NVIDIA User Experience Driver Component19.12.2017
Send message