OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnxcooking.dll

Thể loại: Batman Arkham Asylum
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.96 Mb
Ngày tập tin: 06.07.2009 15:37
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nxcooking.dll:


Sao chép tập tin nxcooking.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nxcooking.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nxcooking.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nxcooking.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nxcooking.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nxcooking.dll 2, 7, 0, 3
378kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library23.07.2012
nxcooking.dll 2, 8, 1, 4
381kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library25.10.2012
nxcooking.dll 2, 7, 1, 6
378kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library03.12.2012
nxcooking.dll 2, 5, 2, 0
324kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library09.03.2007
nxcooking.dll 2, 8, 0, 7
379kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library10.10.2008
nxcooking.dll 2, 7, 0, 3
377kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library21.09.2007
nxcooking.dll 2, 7, 2, 9
377kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library23.03.2009
nxcooking.dll 2, 8, 1, 6
381kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library16.01.2013
nxcooking.dll
844kb.
05.01.2008
nxcooking.dll 2, 7, 3, 7
379kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library22.09.2007
nxcooking.dll
320kb.
28.02.2008
nxcooking.dll
324kb.
22.03.2007
nxcooking.dll 2, 7, 3, 5
379kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library17.03.2009
nxcooking.dll 2, 8, 1, 15
381kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library12.10.2009
nxcooking.dll 2, 8, 1, 15
379kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library22.10.2009
nxcooking.dll 2, 8, 3, 14
355kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library (EG)
SpecialBuild: Epic Games
20.01.2022
nxcooking.dll 2, 6, 4, 3
396kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library29.04.2022
Send message