OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoccache.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Object Control Viewer
Kích thước tập tin: 185.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:41
Tập tin phiên bản: 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: OCCACHE.DLL
Tên file gốc: OCCACHE.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 8.00.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt occache.dll:


Sao chép tập tin occache.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu occache.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép occache.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép occache.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 occache.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
occache (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
146kb.
Object Control Viewer27.07.2012
occache (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
121kb.
Object Control Viewer27.07.2012
occache.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
94kb.
Object Control Viewer14.04.2008
occache.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
238kb.
Object Control Viewer17.05.2012
occache.dll 5.50.4522.1800
87kb.
Object Control Viewer20.10.2000
occache.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
146kb.
Object Control Viewer27.07.2012
occache.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
121kb.
Object Control Viewer27.07.2012
occache.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
150kb.
Object Control Viewer21.11.2010
occache.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
144kb.
Object Control Viewer12.04.2018
occache.dll 6.00.2800.1106
87kb.
Object Control Viewer30.08.2002
occache6.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
126kb.
Object Control Viewer17.02.2007

occache:
woccache.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
202kb.
Object Control Viewer17.05.2012
woccache6.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
94kb.
Object Control Viewer17.02.2007
Send message