OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênodbcbcp.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: BCP for ODBC
Kích thước tập tin: 46 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: odbcbcp.dll
Tên file gốc: odbcbcp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt odbcbcp.dll:


Sao chép tập tin odbcbcp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu odbcbcp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép odbcbcp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép odbcbcp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 odbcbcp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
odbcbcp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
56kb.
BCP for ODBC14.07.2009
odbcbcp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
BCP for ODBC14.07.2009
odbcbcp.dll 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852)
24kb.
Microsoft BCP for ODBC14.04.2008
odbcbcp.dll 2000.086.4412.00 (srv03_sp2_qfe.081118-1209)
32kb.
Microsoft BCP for ODBC19.11.2008
odbcbcp.dll 2000.085.1117.00 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
24kb.
Microsoft BCP for ODBC04.08.2004
odbcbcp.dll 2000.081.9031.038
24kb.
Microsoft BCP for ODBC
NT INTEL X86
11.03.2003

odbcbcp:
wodbcbcp.dll 2000.086.4412.00 (srv03_sp2_qfe.081118-1209)
24kb.
Microsoft BCP for ODBC19.11.2008
Send message