OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênodbccu32.dll

Thể loại: Delphi 6
Mô tả: Microsoft ODBC Cursor Library
Kích thước tập tin: 180.27 Kb
Ngày tập tin: 11.01.1999 22:20
Tập tin phiên bản: 3.510.3711.0
Nội bộ tên: ODBCCR32
Tên file gốc: ODBCCR32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Open Database Connectivity
Sản phẩm phiên bản: 3.510.3711.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt odbccu32.dll:


Sao chép tập tin odbccu32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu odbccu32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép odbccu32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép odbccu32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 odbccu32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
odbccu32 (2).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
104kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32 (3).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
104kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32 (4).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
84kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32 (5).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
84kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32 (6).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
84kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library14.04.2008
odbccu32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
100kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
odbccu32.dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
104kb.
ODBC Cursor Library15.06.2011
odbccu32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
104kb.
ODBC Cursor Library14.07.2009
odbccu32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
84kb.
ODBC Cursor Library14.07.2009
odbccu32.dll 3.510.3002.13
284kb.
Microsoft ODBC Cursor Library16.06.2003
odbccu32.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
86kb.
ODBC Cursor Library12.04.2018

odbccu:
wodbccu32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
Send message