OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênogse_configurator.exe

Mô tả: Configurator
OGSR configurator
Kích thước tập tin: 0.65 Mb
Ngày tập tin: 22.02.2022 15:40
Tập tin phiên bản: 2.0.9.0
Nội bộ tên: OGSE_Configurator.exe
Tên file gốc: OGSE_Configurator.exe
Tên sản phẩm: Configurator
Sản phẩm phiên bản: 2.0.9.0
Tên công ty: OGSR
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ogse_configurator.exe:


Sao chép tập tin ogse_configurator.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ogse_configurator.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ogse_configurator.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ogse_configurator.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ogse_configurator.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ogse:
logsession.dll 2.1.2.1263
367kb.
LogSession
PrivateBuild: 2.1.2.1263
28.03.2011
logsession.dll 2.1.2.1263
486kb.
LogSession
PrivateBuild: 2.1.2.1263
28.03.2011
logsession.dll 2.1.1.1053
359kb.
LogSession
PrivateBuild: 2.1.1.1053
06.06.2011
amsp_logserver (2).exe 1.5.0.1407
626kb.
Trend Micro Anti-Malware Solution Platform
PrivateBuild: Build 1407 - 9/16/2010
18.09.2010
amsp_logserver.exe 1.5.0.1407
1062kb.
Trend Micro Anti-Malware Solution Platform
PrivateBuild: Build 1407 - 9/16/2010
18.09.2010
dialogsex.dll 3.0.0-0
12kb.
Dialogs Plugin
NSIS plugin for Open,Save,InputBox,PasswordBox.
SpecialBuild: UNICODE
22.10.2020
npcsrlogserver.dll 1, 0, 1, 2
84kb.
еeЧ_Ў{t!jWW
еeЧ_Ў{t!jWW яРc›O‡eцNеeЧ_ЊTQЬ~еeЧ_џRэЂ
21.02.2014
logsession.dll 7.1.1.3394
389kb.
LogSession
PrivateBuild: 7.1.1.3394
17.03.2015
logsession.dll 7.2.1.3575
600kb.
LogSession
PrivateBuild: 7.2.1.3575
17.03.2015
slidedogsetup (1).exe 1.0.0.0
520kb.
SlideDog Setup
https://slidedog.com
10.02.2022
logsession.dll 2.1.2.1640
316kb.
LogSession
PrivateBuild: 2.1.2.1640
23.09.2012
69fe178f-26e7-43a9-aa7d-2b616b672dde_eventlogser 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
12kb.
ApiSet Schema Extension DLL14.08.2022
69fe178f-26e7-43a9-aa7d-2b616b672dde_eventlogser 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
12kb.
ApiSet Schema Extension DLL14.08.2022
rcmicrodogsetup.dll 4, 0, 15, 0
2096kb.
The MicroDog and NetDog's driver install program
PartNo MICRODOG-NETDOG-DRV-SETUPDLL
23.08.2022
Send message