OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênold_chrome.exe

Thể loại: Date and Time
Mô tả: Google Chrome
Kích thước tập tin: 0.81 Mb
Ngày tập tin: 10.02.2020 05:48
Tập tin phiên bản: 37.0.2062.120
Nội bộ tên: chrome_exe
Tên file gốc: chrome.exe
Tên sản phẩm: Google Chrome
Sản phẩm phiên bản: 37.0.2062.120
Tên công ty: Google Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt old_chrome.exe:


Sao chép tập tin old_chrome.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu old_chrome.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép old_chrome.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép old_chrome.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 old_chrome.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


old:
old24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
35kb.
olidm24 Printer Driver17.08.2001
old9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
44kb.
olidm9 Printer Driver17.08.2001
nmoldwb.dll 5.1.2600.5512
168kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)14.04.2008
shfolder.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
25kb.
Shell Folder Service14.04.2008
shfolder.dll 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
22kb.
Shell Folder Service07.08.2004
old24res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
36kb.
olidm24 Printer Driver24.03.2005
old9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
45kb.
olidm9 Printer Driver24.03.2005
shfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
34kb.
Shell Folder Service24.03.2005
nmoldwb.dll 5.2.3790.1830
168kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)24.03.2005
wshfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
Shell Folder Service24.03.2005
shfolder.dll 5.50.4522.1800
23kb.
Shell Folder Service20.10.2000
nmoldwb.dll 4.4.3388
147kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)13.12.1999
folderprovider.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
DISM Folder Image Provider09.07.2012
folderprovider.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
53kb.
DISM Folder Image Provider21.11.2010
folderprovider.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
48kb.
DISM Folder Image Provider21.11.2010
shfolder.dll 5.50.4027.300
22kb.
Shell Folder Service28.03.2011
searchfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
searchfolder.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
devicepairingfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
207kb.
Device Pairing Folder21.11.2010
devicepairingfolder.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
207kb.
Device Pairing Folder21.11.2010
Send message