OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoleacc.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Active Accessibility Core Component
Kích thước tập tin: 418 Kb
Ngày tập tin: 26.09.2011 17:12
Tập tin phiên bản: 7.0.3790.4909 (srv03_sp2_gdr(oobla).110926-1204)
Nội bộ tên: OLEACC
Tên file gốc: OLEACC.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4909
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt oleacc.dll:


Sao chép tập tin oleacc.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oleacc.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oleacc.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oleacc.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oleacc.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oleacc (2).dll 7.0.0.0 (win7sp1_gdr.110826-1504)
324kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc (3).dll 7.0.0.0 (win7sp1_gdr.110826-1504)
324kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc (4).dll 7.0.0.0 (win7sp1_ldr.110826-1502)
324kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc (5).dll 7.0.0.0 (win7sp1_gdr.110826-1504)
228kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc (6).dll 7.0.0.0 (win7sp1_gdr.110826-1504)
228kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc.dll 4.2.5406.0 (xpclient.010817-1148)
160kb.
Active Accessibility Core Component17.08.2001
oleacc.dll 7.0.0.0 (win7sp1_ldr.110826-1502)
228kb.
Active Accessibility Core Component27.08.2011
oleacc.dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
324kb.
Active Accessibility Core Component14.07.2009
oleacc.dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
228kb.
Active Accessibility Core Component14.07.2009
oleacc.dll 7.2.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
407kb.
Active Accessibility Core Component12.04.2018
oleacc.dll 4.02.1210.0
172kb.
Active Accessibility Core Component
SpecialBuild: Version 1.1 Beta 1 rc4
12.04.2022
oleacchooks (2).dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Active Accessibility Event Hooks Library14.07.2009
oleacchooks (2).dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
9kb.
Active Accessibility Event Hooks Library14.07.2009
oleacchooks.dll 7.2.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
13kb.
Active Accessibility Event Hooks Library12.04.2018
oleaccrc (2).dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
Active Accessibility Resource DLL14.07.2009
oleaccrc.dll 4.2.5406.0 (xpclient.010817-1148)
17kb.
Active Accessibility Resource DLL17.08.2001
oleaccrc.dll 7.0.3790.4909 (srv03_sp2_gdr(oobla).110926-1204)
21kb.
Active Accessibility Resource DLL26.09.2011
oleaccrc.dll 7.2.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
5kb.
Active Accessibility Resource DLL12.04.2018

oleacc:
woleacc.dll 7.0.3790.4909 (srv03_sp2_gdr(oobla).110926-1204)
219kb.
Active Accessibility Core Component26.09.2011
woleaccrc.dll 7.0.3790.4909 (srv03_sp2_gdr(oobla).110926-1204)
20kb.
Active Accessibility Resource DLL26.09.2011
Send message