OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênopencv_calib3d230.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 1.36 Mb
Ngày tập tin: 08.10.2012 14:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt opencv_calib3d230.dll:


Sao chép tập tin opencv_calib3d230.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu opencv_calib3d230.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép opencv_calib3d230.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép opencv_calib3d230.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 opencv_calib3d230.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


opencv:
opencv_contrib230.dll
1038kb.
08.10.2012
opencv_core230.dll
2732kb.
08.10.2012
opencv_features2d230.dll
1643kb.
08.10.2012
opencv_ffmpeg.dll
5771kb.
08.10.2012
opencv_flann230.dll
281kb.
08.10.2012
opencv_gpu230.dll
335kb.
08.10.2012
opencv_highgui230.dll
1895kb.
08.10.2012
opencv_imgproc230.dll
2497kb.
08.10.2012
opencv_legacy230.dll
1667kb.
08.10.2012
opencv_ml230.dll
1112kb.
08.10.2012
opencv_objdetect230.dll
1055kb.
08.10.2012
opencv_ts230.dll
1058kb.
08.10.2012
opencv_video230.dll
643kb.
08.10.2012
opencv_createsamples.exe
287kb.
08.10.2012
opencv_haartraining.exe
330kb.
08.10.2012
opencv_performance.exe
90kb.
08.10.2012
opencv_stitching.exe
397kb.
08.10.2012
opencv_traincascade.exe
342kb.
08.10.2012
Send message