OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



p2irdao.dll

Thể loại: vb6
Mô tả: Crystal Reports Microsoft Access Directory
Crystal Reports
Kích thước tập tin: 53 Kb
Ngày tập tin: 18.11.1996 22:15
Tập tin phiên bản: 4.6.1.106
Nội bộ tên: P2IRDAO
Tên sản phẩm: Crystal Reports for Visual Basic
Sản phẩm phiên bản: 4.6.1.0
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt p2irdao.dll:


Sao chép tập tin p2irdao.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu p2irdao.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép p2irdao.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép p2irdao.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 p2irdao.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
p2irdao.dll 7.0.100.2
50kb.
Crystal Reports Physical Directory DLL for Microsoft Access19.05.1999




Send message