OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênpet.dll

Thể loại: Zombie Panic
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 2.8 Mb
Ngày tập tin: 02.10.2008 15:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt pet.dll:


Sao chép tập tin pet.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu pet.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép pet.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép pet.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 pet.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
pet.dll
2865kb.
13.06.2008

pet:
cmisetupetw.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
CMI Setup ETW Event Resources09.07.2012
setupetw.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
5kb.
Setup ETW Event Resources09.07.2012
sysprepetw.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
Sysprep ETW Event Resources09.07.2012
winsetupetw.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Setup ETW Event Resources09.07.2012
cmisetupetw.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
4kb.
CMI Setup ETW Event Resources21.11.2010
setupetw.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
5kb.
Setup ETW Event Resources21.11.2010
sysprepetw.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
4kb.
Sysprep ETW Event Resources21.11.2010
winsetupetw.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7kb.
Setup ETW Event Resources21.11.2010
pipetran.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1840kb.
Windows Video Pipeline Transitions14.07.2009
kipiplugin_kopete.dll
81kb.
10.10.2012
the sims pet stories_code.exe 1.05.06
344kb.
Registration code installer program20.05.2007
the sims pet stories_uninst.exe 1.05.06
92kb.
Registration code installer program20.05.2007
setupetw.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
Setup ETW Event Resources12.04.2018
spetxt60.dll 2, 1, 5, 1
61kb.
Windows 95/NT TTS STDPP Spa.ESP for SDK V619.04.1999
config_pet.ini
0kb.
04.12.2021
gamemode_competitive.cfg
4kb.
05.06.2014
typetext.dll
26kb.
22.01.2022
cmisetupetw.dll 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
14kb.
CMI Setup ETW Event Resources06.03.2022
Send message