OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênpicasa39-setup.exe

Thể loại: picasa
Mô tả: Installer for Picasa
Kích thước tập tin: 13.04 Mb
Ngày tập tin: 22.03.2022 17:37
Tập tin phiên bản: 3.9.141.259
Tên sản phẩm: Picasa
Sản phẩm phiên bản: 3.9.141.259
Tên công ty: Google
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt picasa39-setup.exe:


Sao chép tập tin picasa39-setup.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu picasa39-setup.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép picasa39-setup.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép picasa39-setup.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 picasa39-setup.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


picasa:
kipiplugin_picasawebexport.dll
347kb.
10.10.2012
picasa.ini
0kb.
25.01.2008
.picasa.ini
0kb.
03.02.2022
nppicasa3.dll 3, 1, 0, 0
58kb.
Picasa plugin04.02.2022
picasa-3-9-138-150-multi-win.exe 3.9.138.1500
16978kb.
Picasa04.02.2022
nsis_picasa_unicode.dll
116kb.
04.02.2022
picasa3.exe 3.9.141.259
9922kb.
Picasa13.10.2015
picasa3i18n.dll
26274kb.
13.10.2015
picasaphotoviewer.exe 3.9.141.259
4694kb.
Picasa Photo Viewer13.10.2015
.picasa.ini
0kb.
05.04.2022
.picasa.ini
1kb.
20.05.2022
.picasa.ini
0kb.
25.05.2022
.picasa.ini
0kb.
30.05.2022
.picasa.ini
0kb.
12.08.2022
.picasa.ini
3kb.
17.12.2022
Send message