OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênplasma_applet_activitybar.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 78.5 Kb
Ngày tập tin: 08.10.2012 19:59
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt plasma_applet_activitybar.dll:


Sao chép tập tin plasma_applet_activitybar.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu plasma_applet_activitybar.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép plasma_applet_activitybar.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép plasma_applet_activitybar.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 plasma_applet_activitybar.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


plasma:
krunner_plasma-desktop.dll
53kb.
08.10.2012
plasma_animator_default.dll
43kb.
08.10.2012
plasma_applet_battery.dll
170kb.
08.10.2012
plasma_applet_calendar.dll
58kb.
08.10.2012
plasma_applet_clock.dll
91kb.
08.10.2012
plasma_applet_dig_clock.dll
137kb.
08.10.2012
plasma_applet_icon.dll
120kb.
08.10.2012
plasma_applet_launcher.dll
324kb.
08.10.2012
plasma_applet_lockout.dll
104kb.
08.10.2012
plasma_applet_panelspacer_internal.dll
60kb.
08.10.2012
plasma_applet_quicklaunch.dll
220kb.
08.10.2012
plasma_appletscriptengine_dashboard.dll
125kb.
08.10.2012
plasma_appletscriptengine_webapplet.dll
122kb.
08.10.2012
plasma_applet_searchbox.dll
65kb.
08.10.2012
plasma_applet_showactivitymanager.dll
57kb.
08.10.2012
plasma_applet_simplelauncher.dll
284kb.
08.10.2012
plasma_applet_trash.dll
117kb.
08.10.2012
plasma_applet_webbrowser.dll
223kb.
08.10.2012
plasmaclock.dll
313kb.
08.10.2012
Send message